Menu Close

DJELATNICA ZA PRUŽANJE POMOĆI U KUĆI KROZ PROJEKT „ZAŽELI EMPATIJU, DOBIJ SIMPATIJU“

Radno mjesto

Mjesto rada: PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 25

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 26.9.2022.

Natječaj vrijedi do: 4.10.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Radno mjesto
Mjesto rada: PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 25
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 26.9.2022.
Natječaj vrijedi do: 04.10.2022.
Posloprimac
Razina obrazovanja:
Bez škole i nezavršena OŠ
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
 Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno

Na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, poziva ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom „Zaželi empatiju, dobij simpatiju“ kodnog broja UP.02.1.1.16.0393, čiji je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac, a partneri Centar za socijalnu skrb Pakrac i Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Požega objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zaželi empatiju, dobij simpatiju“

Radno mjesto: Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zaželi empatiju, dobij simpatiju“ UP.02.1.1.16.0393, na određeno vrijeme, 6  mjeseci.

Mjesto rada: područje Grada Pakraca i pripadajućih naselja

Broj radnih mjesta: 25

Opis poslova:

pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,

održavanje čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika, dostava namirnica,

pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u održavanju osobne higijene,

podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,

pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično), pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,

ostali poslovi po nalogu poslodavca, a prema potrebi korisnika

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom, prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, u okviru kojih će se dati prednost teže zapošljivim/ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Obvezni probni rad je 2 (dva) mjeseca.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolba
 • životopis
 • preslika osobne iskaznice, ukoliko je primjenjivo,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, ukoliko je primjenjivo,
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izdana nakon datuma objave natječaja),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • preslika vozačke dozvole (ukoliko kandidatkinja istu posjeduje)

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od teže zapošljivah/ranjivih skupina potrebno je dostaviti sljedeće:

Žene od 50 godina i više:

osobna iskaznica Osobe s invaliditetom:

nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima:

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja:

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice:

odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.:

rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene Ovisnice:

potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci:

– potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine:

izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice:

rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Kriteriji odabira za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine:

 • prednost za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine utvrđivati će se slijedećim pravom prednosti:
 1. pripadnice neke od teže zapošljivih/ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice),
 2. ostale kandidatkinje koje ispunjavaju sve propisane uvjete.
 • izbor zaposlenica vršiti će se temeljem provedenog intervjua u svrhu provjere sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta. Ukoliko kandidatkinja prijavljena na natječaj ne pristupi na intervju, smatrat će se da je odustala od prijave. Kandidatkinje će biti telefonski obaviještene o mjestu i terminu održavanja intervjua.

Prilikom odabira kandidatkinja za zapošljavanje Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac  dužno se je pridržavati načela transparentnosti, jednakog postupanja i zabrane diskriminacije.

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s nalaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će se skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Ostale odredbe:

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana. Podnositeljice nepotpunih prijava neće biti pozvane na dopunu prijave.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Prijave na natječaj s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega

Prijave se dostavljaju  putem poštanske usluge i osobno na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,  Ulica braće Radića 13, 34550 Pakrac s naznakom „Javni natječaj za zapošljavanje – Djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt „Zaželi simpatiju, dobij simpatiju“ – NE OTVARAJ“ ili putem elektroničke pošte:: gradsko.drustvo.crvenog.kriza.pakrac@po.t-com.hr

O rezultatima o odabiru kandidatkinje će biti obaviještene.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Pakrac, te stranicama partnera na projektu: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Požega i Centra za socijalnu skrb Pakrac

Poslodavac

Poslodavac: ‘Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac’

Kontakt:

Skip to content